mandag 9. august 2010

Dare to be different – be what you are!

9th – 15th of August 2010 
I was heading 
Kenya National Joint Brengle Institute
All my lectures was presented under the title

Dare to be different 
– be what you are!
A life of holiness

Forword:

‘It is this holiness — the doctrines, the experience, the action — that we Salvationists must maintain, else we shall betray our trust; we shall lose our birthright; we shall cease to be a spiritual power in the earth; we shall have a name to live and yet be dead; our glory will depart; and we, like Samson shorn of his locks, shall become as other men.’(1)

A set of papers for a Brengle-Institute should start with a Brengle-quote – and I promise you – there will be more.

The document you have in front of you has been prepared for this occasion and should be regarded as notes. We will use them as a support during the week. They are extensive in length, but the main thing is that we touch the subjects – the intention is sharing, learning from one another’s experience and insight.

As with everything else in the Spiritual world – what is written will only be letters if the Spirit does not bring them to life (2). It is my prayer that this will happen. Without the Spirit we are just like other men. With the Spirit, we are different. We should dare to be what we are in Christ.

If nothing else is stated the Bible-references are quoted from the New International Version.

May God bless you as we travel on this spiritual journey together!

Your brother in Christ

Jostein
--------------------------------
(1) Samuel Logan Brengle – quoted in Robert Street ”Called to be God’s People” IHQ 1999 p 64
(2) He has made us competent as ministers of a new covenant—not of the letter but of the Spirit; for the letter kills, but the Spirit gives life. 2 Cor 3:6

The complete document: 

Dare to be different – be what you are! - in PDF-format

The power-point presentations:
 1. Dare to be different 
 2. Holiness in the individual 
 3. Holiness in historic perspective
 4. Holiness and perfection
 5. The community of saints
 6. This session on the Spiritual Gifts was done without PP
 7. No holiness but social holiness
 8. Holiness in music was mainly done by the delegates 
 9. Holiness in a Brengle-perspective
 10. The fruit of the Spirit 
 11. Holiness in society

mandag 15. mars 2010

Missiologi

Overskriften er den korte versjonen av dette undervisningsopplegget - den lange er slik:
Frelsesarmeen i Japan i lys av bevegelsens missiologiske fokus og Gunpei Yamamuros bidrag
Undervisningen hører til et av kursene som Det teologiske menighetsfakultetet har godkjent som en del av en bachelorgrad tilrettelagt for FA. Kurset gir totalt 10 studiepoeng.

Fra innledningen:

Jeg har et sterkt og personlig engasjement i relasjon til missiologi. I 1995 skrev jeg "Gjør noe!" en hovedfagsoppgave i kristendom som er en analyse av FAs teologi og struktur holdt opp mot de forutsetninger som ligger i det vi kjenner som ”Kirkevekstprinsipper”. Kirkevekstteorien utgjør i dag en del av det teologiske fagfeltet som betegnes som missiologi.

Jeg har fått i oppdrag å presentere tankene som formidles av fire bidragsytere til kursets pensum:
 • Lester T. Ferguson: “Holistic Mission and Ministry” part I
 • Lucien Lamartinière: “Holistic Mission and Ministry” part II
 • Young Sung Kim: “In search of Emerging Theological Issues Pertinent to the Mission of the Salvation Army in a New Age of Religious Pluralism”
 • R. David Rightmire: “Salvationist Samurai”
Min relasjon til bidragsyterne er at jeg faktisk har møtt alle fire. De tre første presenterte sine dokumenter som innlegg på ”The International Theology and Ethics Symposium” i Johannesburg i 2006 hvor jeg også var delegat. Jeg var derfor kjent med innholdet i disse dokumentene før jeg fikk oppdraget i forbindelse med dette kurset. David R. Rightmire har jeg møtt ved besøk til Asbury College i USA hvor han er professor. Jeg visste om, men hadde ikke lest den boka som er pensum.
Jeg kunne ha valgt å presentere bidragene fortløpende, men har valgt den form som jeg mener er mest nyttig i forhold til å belyse kursets tematikk.


Fortsetter:
Missiologi: Et eksempel fra Japan - i pdf-format

lørdag 10. januar 2009

Ledelse og lojalitetskonflikt

Frelsesarmeen arrangerte over noen år offiserskurs i samarbeid med sjelesorgsinstituttet på Modum. Jeg fikk en veldig tydelig bestilling på et par timers undervisning om "Ledelse og lojalitetskonflikt".

Jeg tok opp en god del "sensitive" emner, og dette ble av enkelte oppfattet som sterkt provoserende. Det var ikke intensjonen, men en interessant observasjon. 

Her er en smakebit fra innledningen: 

I ethvert ansettelsesforhold forventes det en viss form for lojalitet. Frelsesarmeen krever det av sine sivile ansatte, og selv om bevegelsen velger å ikke betrakte sine offiserer som ansatte (her berører vi også et konfliktområde), vil jeg påstå at lojalitetsforventningene til offiserene er sterkere enn til noen annen relasjonsform som finnes i organisasjonen. Lojalitetsforventningene vokser også proporsjonalt med økende ansvarsnivå – noe som gjør at en offiser kan være komfortabel på et ledelsesnivå, men ikke nødvendigvis vil være like tilfreds, eller direkte ukomfortabel på et annet.
 

Hva vil jeg med dette innlegget?
Jeg vil forsøke å sette ord på en del konfliktområder som du enten har opplevd selv, eller muligens kommer til å oppleve. Det er ikke for å spre ”misnøye” – snarere tvert imot. En ”fiende” som vi kan beskrive blir mer ufarlig og dermed lettere å håndtere. Og kanskje han til og med ikke behøver å være ”fiende”, men bare en naturlig del av selve livet. Dessuten kan det være interessant å se om disse konfliktene oppleves som universelle, og dersom de er det, er det da noe vi i fellesskap kan gjøre for å redusere konfliktnivået? 


Fortsetter:
"Ledelse og lojalitetskonflikt" i pdf-format HER!

lørdag 20. september 2008

Hva er et korps?

Jeg ble utfordret til å lage en innledning til dette spørsmålet til Frelsesarmeens lederkonferanse i 2008. Deretter har jeg brukt det på flere divisjonssamlinger, og også i bibelhelger med fokus på menigheten.
Foreligger som:

Hva er et korps? - presentasjon på powerpoint

onsdag 15. mars 2006

Grensebrytende åndelig ledelse

I 2006 ble jeg invitert som foreleser til et offiserskurs i grensebrytende ledelse på KRIKs sitt høyfjellssenter i Hemsedal. Selv om jeg hadde undervist en del om ledelse og hadde masse notater, valgte jeg å lage et nytt opplegg. Til de åtte sesjonene valgte jeg syv lederskikkelser fra Bibelen, og i første kapittel tok jeg for meg noen av de felles kjennetegnene som disse syv også hadde felles med Jesus. Jeg har brukt opplegget ved flere anledninger senere.

Litt fra innledningen:


Det finnes mange bøker om lederutvikling, lederfunksjoner og lederegenskaper, og dette lille heftet tar ikke sikte på å gi noen uttømmende framstilling av et så stort emne. Jeg har valgt ut syv personer fra Bibelen og sett på noen av de grenser de måtte bryte i sitt lederskap. Utvalget er tilfeldig, og ikke alle er ledere i tradisjonell eller formell forstand.

Den kjente sosiologen Max Weber mente at ledere kunne ha tre forskjellig slags autoritet:
 1. Tradisjonell autoritet
 2. Formell autoritet
 3. Karismatisk autoritet
Weber brukte begrepet tradisjonelle autoritet på dem som er ledere som følge av tradisjon. Han tenkte da f. eks. på “far i huset’ — eller det gamle patriarkalske system, hvor en person fikk en posisjon fordi det alltid hadde vært slik.

Med begrepet legal autoritet tenkte Weber på dem som innehar en posisjon som er gitt dem på formelt grunnlag. F. eks. en stilling med en beskrivelse av fullmakt og ansvarsområde.

Weber brukte Jesus som eksempel for å illustrere hva han mente med karismatisk autoritet. Jesus hadde ingen tradisjonell autoritet. Riktignok var han mann, men han hadde ikke egen familie. Han kom heller ikke fra en familie som tradisjonelt hadde autoritet (f. eks. fordi de var rike). I samfunnet hvor han virket, var det ingen som hadde gitt ham fullmakt til å utføre gjerningen - han hadde m.a.o. ikke legal autoritet. Likevel hadde han autoritet. Denne autoriteten skyldes spesielle egenskaper - en indre utstråling som Weber kaller karismatisk. autoritet. Uttrykket kommer fra gresk og betyr nådegave, men må i denne sammenheng ikke forstås utelukkende som en leder som bruker Åndens gaver.

Uavhengig av om de har formell autoritet eller ikke, er karismatisk autoritet en felles kjennetegn ved utvalget av de grensebrytende åndelige lederne som du finner her. Mye av bakgrunnen for den karismatiske autoriteten finner du i noen av de kjennetegn disse lederne har felles. Vi skal først se på disse “felles” kjennetegn, og deretter se på egenskaper som kanskje bare er nevnt hos en eller to av eksemplene, men som likevel vil være egenskaper som er vital betydning for en leder.

Fortsetter:
Grensebrytende åndelig ledelse i pdf-format

mandag 20. september 2004

Å se og høre Gud

Jeg ble bedt om å holde en lengre innledning til temaet "Å se og høre Gud" på en samling for offiserer høsten 2003. Notatene som ble utarbeidet for anledningen, har jeg senere brukt i andre sammenheng også.

I innledningen skriver jeg:

«Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt.»[1]
Jeg har valgt å stille spørsmålet: Kan vi tale dersom vi ikke har sett og hørt?
Det spørsmålet kan det være minst to svar på. Vi kan f. eks. si: Selvfølgelig kan vi det. Da blir spørsmålet: Hva taler vi om dersom vi ikke har sett og hørt noe – eller i denne sammenheng Gud? ….og har talen (eller forkynnelsen) da noen hensikt?
Hvis vi velger å svare «nei – vi kan ikke tale dersom vi ikke har sett og hørt» – så må vi, og det har sikkert alle pastorer personlig erfaring med, likevel tale i kraft av den tjeneste vi står i.
Vi skal vende tilbake til spørsmålene i samtale senere, men jeg har valgt å jobbe videre ut fra følgende påstand:
«Vi kan ikke la være å se og høre Gud dersom vi skal tale/forkynne (om) ham».

Notatene tar så for seg hvordan Gud åpenbarer seg på forskjellige måter. 

Fortsetter her:
Å se og høre Gud - i pdf-format
---------------------
[1] Apgj. 4:20

onsdag 30. april 2003

Kalt til soldat

Dette er en kort undervisning om kallet til soldat som inkluderer kallet til fellesskap, lydighet og tjeneste.

Foreligger som

Kalt til soldat - presentasjon i Power Point