onsdag 15. mars 2006

Grensebrytende åndelig ledelse

I 2006 ble jeg invitert som foreleser til et offiserskurs i grensebrytende ledelse på KRIKs sitt høyfjellssenter i Hemsedal. Selv om jeg hadde undervist en del om ledelse og hadde masse notater, valgte jeg å lage et nytt opplegg. Til de åtte sesjonene valgte jeg syv lederskikkelser fra Bibelen, og i første kapittel tok jeg for meg noen av de felles kjennetegnene som disse syv også hadde felles med Jesus. Jeg har brukt opplegget ved flere anledninger senere.

Litt fra innledningen:


Det finnes mange bøker om lederutvikling, lederfunksjoner og lederegenskaper, og dette lille heftet tar ikke sikte på å gi noen uttømmende framstilling av et så stort emne. Jeg har valgt ut syv personer fra Bibelen og sett på noen av de grenser de måtte bryte i sitt lederskap. Utvalget er tilfeldig, og ikke alle er ledere i tradisjonell eller formell forstand.

Den kjente sosiologen Max Weber mente at ledere kunne ha tre forskjellig slags autoritet:
  1. Tradisjonell autoritet
  2. Formell autoritet
  3. Karismatisk autoritet
Weber brukte begrepet tradisjonelle autoritet på dem som er ledere som følge av tradisjon. Han tenkte da f. eks. på “far i huset’ — eller det gamle patriarkalske system, hvor en person fikk en posisjon fordi det alltid hadde vært slik.

Med begrepet legal autoritet tenkte Weber på dem som innehar en posisjon som er gitt dem på formelt grunnlag. F. eks. en stilling med en beskrivelse av fullmakt og ansvarsområde.

Weber brukte Jesus som eksempel for å illustrere hva han mente med karismatisk autoritet. Jesus hadde ingen tradisjonell autoritet. Riktignok var han mann, men han hadde ikke egen familie. Han kom heller ikke fra en familie som tradisjonelt hadde autoritet (f. eks. fordi de var rike). I samfunnet hvor han virket, var det ingen som hadde gitt ham fullmakt til å utføre gjerningen - han hadde m.a.o. ikke legal autoritet. Likevel hadde han autoritet. Denne autoriteten skyldes spesielle egenskaper - en indre utstråling som Weber kaller karismatisk. autoritet. Uttrykket kommer fra gresk og betyr nådegave, men må i denne sammenheng ikke forstås utelukkende som en leder som bruker Åndens gaver.

Uavhengig av om de har formell autoritet eller ikke, er karismatisk autoritet en felles kjennetegn ved utvalget av de grensebrytende åndelige lederne som du finner her. Mye av bakgrunnen for den karismatiske autoriteten finner du i noen av de kjennetegn disse lederne har felles. Vi skal først se på disse “felles” kjennetegn, og deretter se på egenskaper som kanskje bare er nevnt hos en eller to av eksemplene, men som likevel vil være egenskaper som er vital betydning for en leder.

Fortsetter:
Grensebrytende åndelig ledelse i pdf-format

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar